ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

 

Τελευταία Ημερομηνία: 
Τετ, 1 Απρ 2020 00:00

Stratos Vassilikos Hotel,
Μιχαλακοπούλου 114, Αθήνα

Τα σεμινάριά μας υλοποιούνται ταυτόχρονα και μέσω σύγχρονου e-learning, όπου οι εξ' αποστάσεως εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν ενεργητικά μέσα από ειδική πλατφόρμα, με ζωντανή εικόνα και ήχο, σαν να βρίσκονται στην αίθουσα.

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

 

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

Το σεμινάριο απευθύνεται στα Στελέχη που εμπλέκονται στη Διαχείριση των Έργων και ιδιαίτερα σε όσους έχουν την ευθύνη για την αποδοτική Διαχείριση των πόρων και την ακριβή Αποτύπωση της Κοστολόγησής τους. Καλύπτει τις Μεθόδους, τις Τεχνικές και τα Εργαλεία που απαιτούνται για τον Σχεδιασμό (Προϋπολογισμός Έργων), την Παρακολούθηση και τον έλεγχο του Κόστους των Επενδυτικών Έργων της Επιχείρησης ή και των Έργων που προορίζονται προς Πώληση (π.χ Φωτοβολταϊκά Πάρκα).

Αποτυπώνονται τα βήματα και οι λεπτομερείς Διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην ακριβή καταγραφή του Κόστους των Έργων απο τη φάση του Σχεδιασμού έως τη φάση της Υλοποίησης και τελικά της παράδοσης στον Πελάτη, εσωτερικό ή εξωτερικό, καθώς και στην Παρακολούθηση των Αποκλίσεων του Κόστους.

Πέραν από την Κοστολόγηση παρουσιάζεται ο Σχεδιασμός και η Παρακολούθηση του Προϋπολογισμού και των Ταμειακών Ροών του Έργου, με χρήση κατάλληλων Εργαλείων που έχει σχεδιάσει η Εταιρεία μας. Με τον τρόπο αυτό, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε σε κάθε φάση του Έργου τα οφειλόμενα προς τους Προμηθευτές, καθώς και το Υπόλοιπο του Ταμείου του Έργου σε κάθε χρονική στιγμή.

 


ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ


Οι Συμμετέχοντες θα βοηθηθούν, ώστε να:

 • Χωρίζουν το Έργο σε πακέτα ενεργειών που μπορούν ευκολότερα να κοστολογηθούν.
 • Διακρίνουν την Οριζόντια από την Κατακόρυφη Δομή Κόστους των Έργων. Στην Οριζόντια Δομή εμπλέκονται και δραστηριότητες που μοιράζονται με άλλα Έργα ή λειτουργικές δράσεις της εταιρείας, καθώς ένας Υπεύθυνος ενός τομέα λειτουργιών συνήθως εμπλέκεται και σε Έργα. Επομένως, ο Χρόνος του και ο Χρόνος των Συνεργατών του, όπως και οι υπόλοιποι κοινοί Πόροι θα πρέπει να επιμερισθούν, με χρήση κατάλληλων Εργαλείων που έχει σχεδιάσει σε Excel η εταιρεία μας.
 • Εξοικειωθούν με τον Σχεδιασμό του Προϋπολογισμού των Έργων και τον Προγραμματισμό της κεφαλαιοποίησης ή της Πώλησης των Έργων. Παράλληλα τα Εργαλεία μας συνδέουν τον Προϋπολογισμό με την Ταμειακή Ροή.
 • Αξιοποιούν σύγχρονες μεθόδους αποτελεσματικής εκτίμησης της διάρκειας των εργασιών του Έργου, του Κόστους και της Ταμειακής Ροής ανά Φάση του Έργου.
 • Σχεδιάζουν Συστήματα Συλλογής πραγματικών δεδομένων Κόστους των Έργων, ώστε να αποτυπώνεται η ακριβής Κοστολόγηση σε Υλικά και Συνεργάτες, (εσωτερικούς και εξωτερικούς).
 • Αποτυπώνουν τον Προγραμματισμό και τον Απολογισμό των Ταμειακών Ροών, τα ποσοστά προόδου και την τελική κερδοφορία των Έργων με Εργαλεία που θα τους δοθούν για τον σκοπό αυτό.
 • Χρησιμοποιούν κατάλληλους Δείκτες σε συνδυασμό με ακριβείς Αναφορές για την εξέλιξη του Κόστους του Έργου.

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

 • Έργα, Δομές Έργων
 • Κατακόρυφη Κοστολογική Δομή Έργων (Δομή Ανάλυσης Εργασιών)
 • Οριζόντια Δομή Έργων (Δραστηριότητες και Δίκτυα δραστηριοτήτων)
 • Η έννοια του Κόστους
 • Κατηγοριοποιήσεις και Συνιστώσες του Κόστους
 • Συστήματα Παρακολούθησης Κόστους
 • Κοστολόγηση Επενδυτικών Έργων
 • Κοστολόγηση Έργων προς Πώληση

Β. ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

 • Προγραμματισμός (Planning) και Προϋπολογισμός (Budgeting) Έργων
 • Κοστολογική Παρακολούθηση εσωτερικών Εργασιών
 • Κοστολογική Παρακολούθηση εξωτερικών Συνεργατών
 • Κοστολογική Παρακολούθηση αναλωθέντων Υλικών
 • Συσχέτιση εσόδων και εξόδων Ανά Φάση του Έργου
 • Συσχέτιση των Φάσεων του Έργου με τη Ροή των Υλικών, τον Προϋπολογισμό και την Ταμειακή Ροή
 • Προγραμματισμός Κεφαλαιοποίησης Έργων
 • Προγραμματισμός Πώλησης Έργων

Γ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ

 • Συστήματα Καταγραφής πραγματικών εξόδων εσωτερικών Εργασιών
 • Εντολές Αγορών Υπηρεσιών εξωτερικών Συνεργατών και Υλικών
 • Επιμετρήσεις Υπηρεσιών εξωτερικών Συνεργατών
 • Παραλαβές Υλικών
 • Παραλαβές και Διαχείριση τιμολογίων Υπηρεσιών εξωτερικών Συνεργατών
 • Παραλαβές και Διαχείριση τιμολογίων Αγορών Υλικών
 • Έξοδα Προσωπικού εσωτερικών Συνεργατών

Δ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

 • Μηνιαία Κοστολογική Παρακολούθηση Έργων
 • Υπολογισμοί Κόστους εργατώρας εσωτερικών Συνεργατών
 • Επανεκτίμηση Κόστους Εργασιών με πραγματικές τιμές εργατώρας
 • Περιοδική Τακτοποίηση Έργων σε πάγια και έξοδα
 • Μεταφορά Ποσών Προϋπολογισμού σε επόμενο έτος
 • Περιοδικές Αναπροσαρμογές και Αναθεωρήσεις Προϋπολογισμού

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΩΝ

 • Ανάλυση εξόδων και εσόδων Έργων
 • Στοιχεία Κόστους - Δομή Ανάλυσης Εργασιών
 • Ποσοστά Προόδου Έργων και Διαθέσιμα
 • Συγκριτικά πραγματικά και Προϋπολογιστικά Δεδομένα
 • Υπόλοιπα και διαθέσιμα Προϋπολογισμού
 • Τιμοδότηση και Τιμολόγηση Έργων
 • Απογραφές Υλικών Έργων
 • Ταμειακές Ροές Έργων
 • Καταστάσεις Παγίων υπό Κατασκευή
 • Κερδοφορία Έργων

 


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Δρ. Αθανάσιος Μπίκος, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, απόφοιτος Ε.Μ.Π., διδάκτωρ από το University of Birmingham (U.K.), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ από το πανεπιστήμιο Strathclyde (U.K.) εξειδικευμένος στο σχεδιασμό και μοντελοποίηση συστημάτων παραγωγής, συναρμολόγησης και Logistics με 15-ετή σχεδιαστική, διευθυντική και συμβουλευτική εμπειρία στο χώρο της διεθνούς Αυτοκινητοβιομηχανίας (όπου υλοποίησε Εφαρμογές Lean Manufacturing, Inbound and In-plant Material Flow Operations and Engineering Manager, Jaguar S-type launch, Castle Bromwich), Σύμβουλος προσομοίωσης νέου εργοστασίου Aston-Martin στο Geydon, Πανευρωπαϊκός Διευθυντής Σχεδιασμού και Εφαρμογής Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Visteon Automotive), αλλά και στο χώρο FMCG στην Ελλάδα. Διαθέτει μακρά εμπειρία στην Εφαρμογή ολοκληρωμένων Συστημάτων λογισμικού ERP, WMS και CRM.


ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:


 • Οι σημειώσεις του σεμιναρίου "Κοστολόγηση Έργων"
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλείο Κατάρτισης Προϋπολογισμού Έργου
 • Εργαλείο Κατάρτισης Ταμειακής Ροής Έργου
 • Εργαλείο Παρακολούθησης Χρονοδιαγράμματος Έργου
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου αλλά και για on line υποστήριξη (After Sales Service)

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

 

Κόστος Συμμετοχής: 500 ευρώ

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε "Δήλωση Συμμετοχής" παρακάτω για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 81 43 341.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο πρόγραμμα του ΛΑΕΚ 0,06%.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: Παρασκευή 24 Απριλίου 2020

Τηλέφωνο
210 8145 518
Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τόπος υλοποίησης σεμιναρίου
Stratos Vassilikos Hotel
Μιχαλακοπούλου 114, Αθήνα
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Ζήλη Δημητριάδη