ISO 50001:2018 (Live Online Training)

 

Τελευταία Ημερομηνία: 
Τρι, 12 Ιουλ 2022 09:30 - 17:00

Διαδικτυακή Εκπαίδευση,

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ISO 50001:2018

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Διαχείριση της Ενέργειας έχει καταστεί ένας σημαντικός παράγοντας βιωσιμότητας για κάθε Επιχείρηση - Οργανισμό με σημαντική κατανάλωση Ενέργειας. Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται πρακτικές και μεθοδολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν προκειμένου να αναπτυχθεί ένα Σύστημα εξοικονόμησης Ενέργειας με βάση το Πρότυπο ISO 50001:2018 "Energy management systems – Requirements with guidance for use". Για την εφαρμογή του Προτύπου αυτού σχεδιάζονται διαδικασίες και δράσεις μέσω των οποίων τα Συστήματα κατανάλωσης Ενέργειας μειώνουν τις απώλειες και την κατανάλωση Ενέργειας με αποτέλεσμα τη μείωση του Ενεργειακού Κόστους και την προστασία του Περιβάλλοντος.

Το Πρότυπο ISO 50001:2018 προσφέρει το πλαίσιο με βάση το οποίο η Επιχείρηση μπορεί αρχικά να αξιολογήσει την τρέχουσα επίδοσή της σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες, να θέσει Ενεργειακούς Στόχους και στη συνέχεια να εφαρμόσει τεχνικές μείωσης της αναλισκόμενης Ενέργειας για όλες τις δραστηριότητές της, με την εφαρμογή των διαδικασιών που προαναφέρθηκαν και την υλοποίηση των πλάνων των σχετικών δράσεων.

Είναι το μοναδικό Πρότυπο, που κατά την στιγμή της Πιστοποίησης του έχει ήδη αποσβέσει το κόστος Εγκατάστασης και Πιστοποίησης, μέσω των μέτρων μείωσης Κόστους Ενέργειας που θα προταθούν.

 


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ


Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές και Στελέχη Παραγωγής, Συντήρησης, Τεχνικών Τμημάτων, σε Οικονομικά Στελέχη και Στελέχη Προμηθειών, σε Υπευθύνους Ποιότητας ή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και γενικά σε Στελέχη που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την Ενεργειακή επίδοση και να μειώσουν το Κόστος της Επιχείρησής τους.

 


ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ


Οι συμμετέχοντες θα:

 • Εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες της Ενεργειακής Διαχείρισης
 • Κατανοήσουν τις βασικές έννοιες, αρχών, μεθοδολογιών και σχετικής Νομοθεσίας
 • Γνωρίσουν την μεθοδολογία της Ενεργειακής Επιθεώρησης
 • Εξοικειωθούν με τα κατάλληλα Εργαλεία, τις τεχνικές εξοικονόμησης Ενέργειας σε βιομηχανικά και λοιπά κτίρια, εγκαταστάσεις, μεταφορές, παραγωγική διαδικασία, κ.λπ.
 • Εξοικειωθούν με τα μετρητικά συστήματα κατανάλωσης Ενέργειας
 • Κατανοήσουν το Πρότυπο ISO 50001, τα πλεονεκτήματα και τις απαιτήσεις του
 • Εξοικειωθούν με τα Εργαλεία και την Μεθοδολογία τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης για την επιλογή του εκάστοτε συμφέροντος τρόπου εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Εξοικειωθούν με τα τρέχοντα Προγράμματα ΕΣΠΑ που αποσκοπούν στην επιδότηση δράσεων μείωσης κατανάλωσης Ενέργειας

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 • Πηγές Ενέργειας
 • Μη Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Στερεά Καύσιμα
 • Υγρά Καύσιμα
 • Αέρια Καύσιμα

2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Μετρητικός Εξοπλισμός για θέματα Ενέργειας
 • Συστήματα Αυτοματοποιημένης Παρακολούθησης
 • Συστήματα μέσω των οποίων ρυθμίζεται η κατανάλωση αιχμής, ώστε η χρέωση της κιλοβατώρας να είναι μειωμένη

3. ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Κτίρια
 • Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια
 • Βιομηχανία
 • Μεταφορές
 • Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση

4. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Για θέματα Ενεργειακής Διαχείρισης
 • Για την Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Για τις Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας
 • Για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Ρύπων

5. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΔΕ

 • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις
 • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
 • Επιθεώρηση Πιστοποίησης του ΣΔΕ
 • Συλλογή δεδομένων και πληροφοριών κατά την Επιθεώρηση ΣΔΕ
 • Αξιοποίηση Ειδικών Check Lists που έχει σχεδιάσει η εταιρεία μας για τον εντοπισμό περιοχών βελτίωσης κατανάλωσης Ενέργειας

6. ISO 50001 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Ενότητες Προτύπου
  • Γενικές Απαιτήσεις
  • Περιβάλλον του Οργανισμού
  • Ενεργειακή Πολιτική - Στόχοι
  • Ενεργειακή αξιολόγηση - Σχεδιασμός
  • Εφαρμογή Πολιτικών & Διαδικασιών Υποστήριξης
  • Παρακολούθηση & Έλεγχος
  • Απόδοση και Αξιολόγηση
  • Ανασκόπηση και συνεχής Βελίωση
 • Σχέση με ISO 14001 και ISO 9001
 • Λοιπά σχετικά Πρότυπα (GRI, ISO 26000, ISO 14046, κ.α.)

 


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Μιχαήλ Θεοφίλου, Αεροναυπηγός Μηχανικός, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc στην Αεροναυπηγική από το Cranfield Institute of Technology της Μ. Βρετανίας, καθώς και Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών, με σημαντική εμπειρία στη διαχείριση Έργων, στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και στις ενέργειας, μελέτες επί ανανεώσιμων πηγών, στις βιομηχανικές εφαρμογές στατιστικού ελέγχου ποιότητας, στην οργάνωση Εργαστηρίων και αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων και στην εφαρμογή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

 


ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:


 • Εγχειρίδιο «ISO 50001»
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Εργαλείο για την παρακολούθηση των ενεργειών βελτίωσης ενεργειακής επίδοσης
 • Πλούσιο audit Check List για τον εντοπισμό σημείων μείωσης Κόστους Ενέργειας
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
 • Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου

 

Κόστος Συμμετοχής: 375 ευρώ. Έκπτωση 20% στην δεύτερη, 30% στην τρίτη και κάθε επόμενη συμμετοχή.

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε "Δήλωση Συμμετοχής" παρακάτω για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 81 43 341.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο πρόγραμμα του ΛΑΕΚ 0,06%.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022

Τηλέφωνο
210 8145 518
Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τόπος υλοποίησης σεμιναρίου
Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Ζήλη Δημητριάδη