ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (Live Online Training)

 

Τελευταία Ημερομηνία: 
Παρ, 10 Μαρ 2023 09:30 - 17:00

Διαδικτυακή Εκπαίδευση,

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

ISO 2859, ISO 21247 (ACCEPT - ZERO SAMPLING)

Για συμμετοχή στο σεμινάριο Live Online Training κάντε κλικ εδώ.

Κατά τον έλεγχο των παραλαμβανόμενων Παρτίδων, ένα μεγάλο μέγεθος Δείγματος - πέρα από το απαιτούμενο - δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι διασφαλίζει καλύτερα την Ποιότητα, ενώ φυσικά αυξάνει το κόστος του Ποιοτικού Ελέγχου. Η συνηθισμένη πρακτική λήψης Δείγματος, ως ποσοστό του μεγέθους της Παρτίδας, είναι απολύτως λανθασμένη και αντιεπιστημονική. Επίσης, η συνεχής Δειγματοληψία στη Γραμμή Παραγωγής, πολλές φορές, γίνεται με τρόπο ατεκμηρίωτο που δεν στηρίζεται στα Διεθνώς Ισχύοντα Πρότυπα. Συνεπώς και στις δύο περιπτώσεις δεν παράγονται αξιόπιστα αποτελέσματα ως προς το Επίπεδο της Ποιότητας που ελέγχεται.

Το Σεμινάριο αυτό πραγματεύεται το θέμα της Δειγματοληψίας με τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η Ποιότητα, αλλά και να αποφεύγεται η Σπατάλη. Περιλαμβάνει τη Δειγματοληψία Εισερχομένων Παρτίδων, τη συνεχή Δειγματοληψία κατά τη διάρκεια της Παραγωγής, αλλά και τη Δειγματοληψία για την αποδέσμευση των Παρτίδων που παράγονται.

Παρουσιάζει επίσης, τη Δειγματοληψία που απαιτείται για την Επικύρωση των Διεργασιών (Validation), τον Έλεγχο Ποιότητας των Υπηρεσιών, όπως είναι η Ποιότητα Εξυπηρέτησης (Customer Service Level), το ποσοστό ακρίβειας Αποθεμάτων κλπ, χρησιμοποιώντας τα αναγνωρισμένα Διεθνώς Πρότυπα ISO 2859 και ISO 21247 (Accept – Zero Sampling) και Καμπύλες Λειτουργίας (Operating Curves). Στους συμμετέχοντες δίνονται Εργαλεία σχεδιασμένα από την Εταιρεία μας, με τα οποία υπολογίζεται εύκολα η εκάστοτε απαιτούμενη Δειγματοληψία βασισμένη στο Ρίσκο Παραγωγού και στο Ρίσκο Πελάτη.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

 


ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ


Οι συμμετέχοντες θα αποκομίσουν τις απαραίτητες Γνώσεις και Εργαλεία ώστε να:

 • Αποφεύγουν τη σπατάλη και επομένως να μειώνουν το κόστος Δειγματοληψίας
 • Σχεδιάζουν το σωστό Σύστημα Δειγματοληψίας, ώστε να Διασφαλίζεται η Ποιότητα του Προϊόντος
 • Αξιολογούν Προμηθευτές με έγκυρο τρόπο
 • Μετρούν με αξιόπιστο τρόπο το σφάλμα της Μέτρησης των Μεθόδων Ελέγχου (Uncertainty)
 • Επιλέγουν την ορθή Μέθοδο Επικύρωσης (Validation) της Διεργασίας
 • Εντοπίζουν έγκαιρα και αξιόπιστα περιπτώσεις μη αποδεκτής διακύμανσης της Ποιότητας της Παραγωγής
 • Βελτιώνουν την Ποιότητα με τον συνδυασμό Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών (Statistical Process Control - SPC) και σωστής Δειγματοληψίας
 • Πραγματοποιούν τα ανωτέρω με κατάλληλα Εργαλεία που θα τους δοθούν και με on line υποστήριξη επί 12 μήνες

 


ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ


Το Σεμινάριο απευθύνεται στα στελέχη που εμπλέκονται στην Παραγωγή και τον Ποιοτικό Έλεγχο A' υλών, στον έλεγχο Παραγόμενου Προϊόντος, στη Διασφάλιση Ποιότητας, σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) σε Επιχειρήσεις και Ινστιτούτα, καθώς και σε Ελεγκτικές Υπηρεσίες Κρατικών Υπηρεσιών.

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Α. Ο Σχεδιασμός του Πλάνου Δειγματοληψίας

 • Ο Σχεδιασμός του Πλάνου Δειγματοληψίας
 • Κριτήρια Σχεδιασμού
 • Ρίσκο Πελάτη και Ρίσκο Παραγωγού
 • Εργαλεία Υλοποίησης του Σχεδιασμού
 • Σχέση Εισερχόμενης και Εξερχόμενης Ποιότητας
 • Πώς το μέγεθος της Παρτίδας Επηρεάζει το μέγεθος του Δείγματος
 • Πώς το μέγεθος της ροής της Παραγωγής (Μονάδες ανά ώρα) επηρεάζει το αποτέλεσμα
 • Πώς τα επίπεδα Ποιότητας επηρεάζουν τα αποτελέσματα

Β. Έλεγχος Εισερχόμενης ή Εξερχόμενης Παρτίδας: Τo Πρότυπο ISO 2859

 • Πώς επιλέγουμε το Επίπεδο Αυστηρότητας
 • Κριτήρια για την μετάπτωση από ένα επίπεδο σε ένα άλλο
 • Πώς λειτουργούν οι Πίνακες του Προτύπου
 • Πώς επιλέγουμε το κατάλληλο Πλάνο Δειγματοληψίας

Γ. Έλεγχος Παραγωγής (Continuous Sampling), ZERO ACCEPTANCE SAMPLING ISO 21247

 • Πρότυπο ISO 21247
 • Πώς επηρεάζει το επίπεδο Ποιότητας τη Δειγματοληψία
 • Πώς χρησιμοποιούνται τα Επίπεδα αυστηρότητας
 • Πώς χρησιμοποιούνται οι πίνακες

Δ. Δειγματοληψία για την παρακολούθηση της Ποιότητας της Διεργασίας

 • Τι δείγματα χρειαζόμαστε για να ετοιμάσουμε ένα Διάγραμμα Ελέγχου (Control Chart) για μετρήσιμα μεγέθη
 • Πώς υπολογίζουμε το μέγεθος του Δείγματος για να παρακολουθούμε αν μια Διεργασία είναι υπό Στατιστικό έλεγχο με παρακολούθηση ελαττωματικών

Ε. Επικύρωση (Validation) Διεργασιών

 • Τι δείγμα απαιτείται για την επικύρωση μιας Διεργασίας
 • Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της Δειγματοληψίας
 • Κάθε πότε επαναλαμβάνεται η Επικύρωση μιας Διεργασίας

ΣΤ. Μέτρηση Αβεβαιότητας (Σφάλματος) Οργάνων και Μεθόδων

 • Απαιτούμενο Μέγεθος Δείγματος
 • Υπολογισμός Αβεβαιότητας
 • Επίδραση του μεγέθους του Δείγματος στην Αβεβαιότητα

Ζ. Συνδυασμός Στατιστικού Ελέγχου και Δειγματοληψίας

 • Πώς συνδυάζεται ο Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας με τη Δειγματοληψία
 • P-Chart και Δειγματοληψία
 • Poisson Chart και Δειγματοληψία

 


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Μιχαήλ Θεοφίλου, Αεροναυπηγός Μηχανικός της Σχολής Ικάρων, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc από το Cranfield Institute of Technology της Μ. Βρετανίας, καθώς και Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών, με σημαντική εμπειρία στη Διαχείριση Έργων, στη Μοντελοποίηση και Βελτίωση Διεργασιών, καθώς και σε Ορθολογικοποιημένα Συστήματα Δειγματοληψίας κατά ISO 2859 και ISO 21247.

 


ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:


 • Εγχειρίδιο «Επιστημονική Δειγματοληψία»
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Τα Εργαλεία που αναφέρονται παραπάνω
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Για συμμετοχή στο σεμινάριο Live Online Training κάντε κλικ εδώ.

 

Κόστος Συμμετοχής: 420 ευρώ. Έκπτωση 10% στην δεύτερη, 20% στην τρίτη και κάθε επόμενη συμμετοχή.

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε "Δήλωση Συμμετοχής" παρακάτω για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 81 43 341.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο πρόγραμμα του ΛΑΕΚ 0,06%.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023

Τηλέφωνο
210 8145 518
Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τόπος υλοποίησης σεμιναρίου
Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Ζήλη Δημητριάδη