ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (Live Online Training)

 

Τελευταία Ημερομηνία: 
Τετ, 10 Νοε 2021 09:30 - 17:00

Διαδικτυακή Εκπαίδευση,

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

 

Για συμμετοχή στο σεμινάριο Live Online Training κάντε κλικ εδώ.

Για την επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός Τεχνικού έργου απαιτείται ο σχεδιασμός των Υποδομών και του απαιτούμενου Ανθρώπινου Δυναμικού, ο Οικονομικός Προγραμματισμός, η κατάρτιση του Προγράμματος των φάσεων και των επί μέρους Εργασιών του Έργου, η Διαχείριση της Ποιότητας ανά φάση, η παρακολούθηση της Ροής των Υλικών και ο σχεδιασμός και παρακολούθηση όλων των επί μέρους Διαδικασιών Λειτουργίας του Εργοταξίου.

Το Σεμινάριο αυτό αποτελεί μια σύνθεση του σύγχρονου τρόπου Διαχείρισης των Διαδικασιών και πόρων, των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2015, της Σχετικής νομοθεσίας και των βασικών κανόνων για Υγεία και Ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνοντας και την προετοιμασία των υποδομών, για το στήσιμο του Εργοταξίου με την χρήση κατάλληλων πινάκων που διευκολύνουν τον Σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη προετοιμασία των υποδομών.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής στο Online σεμινάριο, θα γίνεται καταγραφή του σεμιναρίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός μίας εβδομάδας από τη διεξαγωγή).

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

 


ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ


 Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Σχεδιάζουν ένα Έργο: Καθορισμός, Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση
 • Εντάσσουν, υλοποιούν και παρακολουθούν τον έγκαιρο Σχεδιασμό και το Στήσιμο των Υποδομών του Εργοταξίου
 • Εποπτεύουν και να ελέγχουν όλη τη Διαδικασία διάλυσης του Εργοταξίου και αποκατάστασης των χώρων
 • Εφαρμόζουν τις διαδικασίες και το Σχέδιο Ποιότητας Έργου στα πλαίσια του ISO 9001:2015 με τις ιδιαιτερότητες που έχει το Εργοτάξιο
 • Εστιάζουν στα κύρια ζητήματα Ασφάλειας και Υγείας μέσα στο Εργοτάξιο
 • Εφαρμόζουν απλά πλην αποτελεσματικά Εργαλεία για τη Διαχείριση του Έργου που έχει σχεδιάσει η εταιρεία μας
 • Μεριμνούν για ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας των Εγκαταστάσεων
 • Συντηρούν αποτελεσματικά τον Εξοπλισμό με ειδικά Εργαλεία που θα τους δοθούν (Προληπτική Συντήρηση)
 • Ελέγχουν την Είσοδο και τη Διαχείριση υλικών Εργοταξίου μέσω Διαδικασιών Λειτουργίας της Αποθήκης
 • Αναλύουν και να διαχειρίζονται Κινδύνους
 • Έχουν στη διάθεση τους Ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης και Αναφορών των Κινδύνων του Έργου

 


ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ


Το Σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Διευθυντές Έργων, Εργοταξιάρχες, στελέχη Τεχνικών Εταιριών και Εργοταξίων, καθώς και μηχανικούς που φιλοδοξούν να προωθηθούν στις θέσεις αυτές προκειμένου να είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν με επιτυχία και ασφάλεια τα καθήκοντά τους.

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

 • Συμβατική Ενημέρωση
 • Ανάγκες τροποποιήσεων στην Σύμβαση
 • Επιλογή και Οργάνωση Εργοταξιακού Χώρου –Υποστηρικτικές Υπηρεσίες
 • Ασφάλιση
 • Έννοιες Χρονικού & Οικονομικού Προγραμματισμού
 • Εγκατάσταση στο Εργοτάξιο - Προσκόμιση Μηχανημάτων

Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • Σύνταξη Προϋπολογισμού του Έργου
 • Παρακολούθηση Κόστους Υλοποίησης
 • Παρακολούθηση Κόστους Μηχανημάτων
 • Ταμειακός Προγραμματισμός
 • Εργαλεία Διαχείρισης Έργου

Γ. HRM ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

 • Σχεδιασμός και Πρόσληψη Προσωπικού
 • Εκπαίδευση Προσωπικού
 • Παρακίνηση Προσωπικού
 • Αξιολόγηση Προσωπικού
 • Έλεγχος ωρών Εργασίας – Άδειες
 • Ασφάλεια και Υγεία στο Εργοτάξιο
 • Διαδικασίες και μέτρα ασφάλισης Εγκαταστάσεων
 • Οι ανθρώπινοι Πόροι από Εργοταξιακή σκοπιά
 • Πρόσληψη και Παρακολούθηση Υπεργολάβων (Sub Contract administrator, Συσκέψεις προόδου)

Δ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

 • Document Control (Έγγραφα & Σχέδια)
 • Έλεγχος Εισερχομένων υλικών
 • Ένταξη Μηχανολογικού Εξοπλισμού στο Εργοτάξιο
 • Απόσυρση Μηχανολογικού Εξοπλισμού στο Εργοτάξιο
 • Διαχείριση Προμηθειών
 • Λειτουργία Αποθήκης
 • Προγραμματισμός Παραγωγής
 • Έλεγχος Ποιότητας Εργασιών

Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

 • Εντοπισμός Κινδύνων
 • Παρακολούθηση Κινδύνων
 • Κίνδυνοι από αποχωρήσεις Προσωπικού
 • Κίνδυνοι από βλάβες Μηχανημάτων
 • Κίνδυνοι από καιρικές συνθήκες

ΣΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Εσωτερική Ενημέρωση (Συσκέψεις Προόδου)
 • Ημερήσιες - Εβδομαδιαίες - Μηνιαίες Αναφορές
 • Διαχείριση Αλλαγών
 • Σχέσεις με κοινό και Αρχές
 • Νομική Προστασία (Διεκδικήσεις)

Ζ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 • Κλείσιμο Εργοταξίου
 • Βεβαίωση Περαίωσης
 • Πρωτόκολλο Παραλαβής
 • Αξιολόγηση Ποιότητας Διαχείρισης Έργου
 • Knowledge Management
 • Διάλυση Εργοταξίου
 • Περίοδος Συντήρησης - Πλάνο Συντήρησης

 


ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος, , Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών επιχειρήσεων. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε πληθώρα Έργων Αναδιοργάνωσης και Διαχείρισης, Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, Logistics, Προμηθειών, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Έχει υλοποιήσει άνω πλήθος σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, της Διαχείρισης Έργων, των Προμηθειών του Budgeting και του Reporting τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

 


ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:


 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Ηλεκτρονική Εφαρμογή για τη Διαχείριση Κινδύνων
 • Ηλεκτρονική Εφαρμογή για τον Προγραμματισμό και τη Διαχείριση των Έργων
 • Ηλεκτρονική Εφαρμογή για τη Σύνταξη και Παρακολούθηση του Προϋπολογισμού και της Ταμειακής Ροής Έργων
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Για συμμετοχή στο σεμινάριο Live Online Training κάντε κλικ εδώ.

 

Κόστος Συμμετοχής: 375 ευρώ. Έκπτωση 20% στην δεύτερη, 30% στην τρίτη και κάθε επόμενη συμμετοχή.

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε "Δήλωση Συμμετοχής" παρακάτω για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 81 43 341.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο πρόγραμμα του ΛΑΕΚ 0,06%.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021

Τηλέφωνο
210 8145 518
Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τόπος υλοποίησης σεμιναρίου
Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Ζήλη Δημητριάδη