ΜΕΤΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (LIVE ONLINE TRAINING)

Τηλέφωνο210 8145 518
Emailinfo@ibcl.gr
Ιστοσελίδαwww.ibcl.gr

Το σεμινάριο υλοποιείται με φυσική παρουσία στην Αθήνα. Παράλληλα υλοποιείται και ηλεκτρονικά σε διαφορετική ημερομηνία μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ΜΕΤΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

Στα δια ζώσης σεμινάρια μας, στα ξενοδοχεία, ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα ξεπερνάει τους 7, για λόγους προστασίας της υγείας των παρευρισκομένων.
Ως εκ τούτου με τη συμπλήρωση του παραπάνω αριθμού θέσεων, δεν θα είναι δυνατή πλέον η δήλωση συμμετοχής.

Το Σεμινάριο αυτό, είναι το απόσταγμα της μεγάλης εμπειρίας των Συμβούλων μας στη Διοίκηση της Παραγωγής. Είναι ένα απολύτως διαδραστικό Workshop και υλοποιείται μέσω σύντομων ασκήσεων και χρήσης Εργαλείων Προγραμματισμού, Βελτίωσης της Ποιότητας, Μείωσης Κόστους, Βελτίωσης Παραγωγικότητας και Διαχείρισης Κινδύνων.

Μέσω των νέων Εργαλείων του Lean Manufacturing, με τα οποία εντοπίζεται το σύνολο των Νεκρών Χρόνων, της Φύρας του Υλικού και των Επιστροφών καθορίζονται οι τρόποι αντιμετώπισης τους και επομένως διευκολύνεται η πλήρης Αξιοποίηση των Μηχανών, η μείωση της Σπατάλης Αποθεμάτων και η Βελτίωση των Προβλέψεων και του Προγραμματισμού, τα οποία συμβάλλουν στη θεαματική Βελτίωση της Παραγωγικότητας.

Παρουσιάζονται οι σημαντικοί Δείκτες του Lean Manufacturing, όπως οι Δείκτες Παρακολούθησης Συνολικής Παραγωγικότητας OEE (Overall Equipment Effectiveness) και Εργαλεία Υπολογισμού, όπου λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως τα πάσης φύσεως σταματήματα, η Φύρα, τα μη συμμορφούμενα Προϊόντα, η συνολική Απόδοση σε Ποσότητα Παραγωγής, το Takt Time (ο ιδανικός χρόνος Παραγωγής μίας μονάδος Προϊόντος).

Σημαντικό Εργαλείο βελτίωσης της Παραγωγικότητας είναι και η βελτιστοποίηση του χρονισμού Κινήσεων που επιτυγχάνεται με τη διεξαγωγή Μελετών Χρόνων Μεθόδων.

Τέλος, σημαντική Τεχνική με την οποία επιτυγχάνεται υψηλή Παραγωγικότητα μειώνοντας τις Απώλειες Χρόνου είναι το VSM (Value Stream Mapping) το οποίο θέτει όλες τις επί μέρους Εργασίες σε μία αδιάκοπη Ροή που υποβοηθά στην αναγνώριση της Σπατάλης και στην κατανόηση της Ροής Υλικών και Πληροφοριών. Ουσιαστικά το VSM είναι η Απεικόνιση του Ρεύματος "Αξίας" διαμέσου των δραστηριοτήτων Παραγωγής ενός προϊόντος, με χρήση Ειδικών Συμβόλων και Παραμέτρων.

Ενδεικτικό Παράδειγμα VSM μπορείτε να δείτε εδώ

Επιπλέον, μέσω Case Studies και Role Playing αναδεικνύεται η έννοια και η αξία του αυτοελεγχόμενου χειριστή και οι τρόποι παρακίνησής του μέσα στις ιδιαιτερότητες του Εργοστασιακού περιβάλλοντος με ζητούμενο πάντα την ανάπτυξη υπεύθυνων και αποδοτικών Χειριστών Παραγωγής και Εργοδηγών.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής, θα γίνεται καταγραφή του σεμιναρίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός μίας εβδομάδας από τη διεξαγωγή).

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.


ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ


 

 • Για κάθε επί μέρους ενότητα θα έχουν στη διάθεσή τους Πίνακα Ελέγχου προκειμένου να καταγράψουν τις αποκλίσεις, ένα Εργαλείο δηλαδή για να πραγματοποιήσουν Ολοκληρωμένο και Αποτελεσματικό Audit.
 • Θα τους δοθεί Ολοκληρωμένο Σύστημα σε Excel για Προγραμματισμό Μηχανών και Προσωπικού επί τη βάσει Standard Φασεολογίων.
 • Θα έχουν διαθέσιμο σε Excel Εργαλείο Pareto ABC Analysis προκειμένου να καθορίζουν τις προτεραιότητες (πχ. στη Διαχείριση απώλειας χρόνου Μηχανών - Προσωπικού).
 • Θα τους παρέχονται κατάλληλοι αλγόριθμοι για να μειώνεται το κόστος set up στα μηχανήματα.
 • Θα μπορούν να αξιοποιούν Εργαλείο Capacity Planning που έχει σχεδιάσει η εταιρεία μας για τον Προγραμματισμό Μηχανών & Προσωπικού σε καθημερινή βάση.
 • Θα γνωρίσουν τη σωστή μεθοδολογία Δειγματοληψίας είτε πρόκειται για Ολοκληρωμένες Παρτίδες είτε για συνεχιζόμενη Παραγωγή, σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 2859 και ISO 21247 (Accept – Zero Sampling) αντίστοιχα.
 • Θα εξοικειωθούν με τον τρόπο που υλοποιείται η Επικύρωση (Validation) μιας διεργασίας με Ασκήσεις, Παραδείγματα και Εργαλεία.
 • Θα έχουν στη διάθεσή τους Ολοκληρωμένο Σύστημα σε Excel για τη μέτρηση παραγωγικότητας.
 • Θα τους δοθούν Εργαλεία για τον υπολογισμό της οικονομικά άριστης Ποσότητας Παρτίδας.
 • Θα εκπαιδευτούν στις βασικές αρχές χωροθέτησης των Μηχανημάτων για μεγαλύτερη Παραγωγικότητα.
 • Θα εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία και τα λεπτομερή βήματα ανάπτυξης Νέων Προϊόντων στα πλαίσια της Επιχειρηματικής Καινοτομίας.
 • Θα τους δοθεί ολοκληρωμένος κατάλογος Διαδικασιών και Πολιτικών που πρέπει να αναπτύξουν για την εύρυθμη Λειτουργία του Εργοστασίου.
 • Οι συμμετέχοντες μετά το σεμινάριο, θα έχουν δωρεάν υποστήριξη επί ένα έτος από τους Συμβούλους της Εταιρείας μας, στη εφαρμογή των παραπάνω Εργαλείων στην πράξη, με προσαρμογή στις δικές τους ιδιαιτερότητες.

 


ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 • Χρησιμοποιούνται ακριβή αρχεία για τον Χρόνο Παράδοσης Α’ υλών από τους Προμηθευτές
 • Έχουν καθοριστεί ακριβή φασεολόγια των εν σειρά και εν παραλλήλω Μηχανών & των αναγκών Προσωπικού
 • Χρησιμοποιούνται μοντέλα Πρόβλεψης για την υποστήριξη της εκτίμησης της ζήτησης
 • Υπάρχει Σύστημα Capacity Planning για να εντοπίζει Bottleneck στη φόρτιση των γραμμών παραγωγής. Παράδειγμα Εφαρμογής με χρήση Εργαλείων
 • Χρησιμοποιούνται κατάλληλοι αλγόριθμοι για να ελαχιστοποιείται ο συνολικός χρόνος Setup των μηχανημάτων
 • Υπάρχουν μοντέλα για την αριστοποίηση του μεγέθους της παρτίδος ώστε τελικά να μειώνεται το συνολικό Κόστος του Προϊόντος
 • Έχει υπολογισθεί το κόστος από τις «σφήνες» στην παραγωγική διαδικασία. Μοντέλο υπολογισμού του κόστους σε κάθε «σφήνα»
 • Προγραμματισμός με βάση δεδομένη απαίτηση παραγωγικότητας. Εργαλείο, Παράδειγμα

2. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • Συστήματα δειγματοληψίας που ακολουθούν Πρότυπα Συστήματα όπως πχ. το Πρότυπο ISO 2859;
 • Διεθνή Πρότυπα συνεχούς δειγματοληψίας όπως το ISO 21247;
 • Πώς εξασφαλίζεται η σταθερότητα (Process Stability) και η ικανότητα (Process Capability) της Παραγωγικής Διαδικασίας;
 • Επάρκεια του Χειριστή Παραγωγής (Validation);
 • Πώς ελέγχεται αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα χαρακτηριστικά του προϊόντος ανά Βάρδια, Μηχανή, Χειριστή και Προμηθευτή Α΄ υλών;
 • Πώς γίνεται το Validation (επικύρωση) νέων μεθόδων ή μηχανών παραγωγής ή νέων Α' υλών;

3. ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

 • Ποιoς ο σημαντικότερος Δείκτης παρακολούθησης Απόδοσης Συστήματος Συντήρησης
 • Πώς ελέγχονται οι επιπτώσεις της κατάστασης Συντήρησης της Μηχανής στην Ποιότητα του Προϊόντος
 • ABC ανάλυση των αιτιών των Βλαβών
 • Επακολουθούν Διορθωτικές Ενέργειες
 • Εφαρμογή σε Excel για Σχεδιασμό και Έλεγχο Συντήρησης

4. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 • Σύστημα μέτρησης του Συντελεστή Αξιοποίησης και της συνολικής Παραγωγικότητας των Μηχανημάτων και του Προσωπικού
 • Αποτύπωση της κατάστασης παραγγελιών Πελατών και του ακριβούς χρόνου Παράδοσής τους
 • Αναφορές κόστους Παραγωγής σε καθημερινή βάση
 • Εντοπισμός Bottleneck στη Ροή της Παραγωγής ώστε να γίνονται παρεμβάσεις
 • Μελέτη Χρόνων Μεθόδων για τη βελτίωση της Παραγωγικότητας ιδιαιτέρως σε ότι αφορά το Set up των Μηχανών
 • Ανάλυση ποσοστών Φύρας και εντοπισμός τρόπων Βελτίωσης
 • Προγραμματισμός των Μηχανών με βάση ένα στοχευμένο επίπεδο Παραγωγικότητας

5. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΤΑΞΙΑ ΧΩΡΩΝ - ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • Έλεγχος και Διαχείριση Χώρων
 • Απαιτούμενες Περιβαλλοντικές Συνθήκες
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα 5S με Παραδείγματα, Φωτογραφίες, Διαδικασίες και Εργαλεία
 • Πώς γίνεται η Αξιολόγηση Κινδύνων
 • Αξιολόγηση σημαντικότητας και συχνότητας εμφάνισης των Κινδύνων
 • Διαθεσιμότητα και Χρόνος των προβλεπόμενων μέτρων Ασφαλείας
 • Τεκμηριωμένη ανάλυση των παρ’ ολίγον Ατυχημάτων
 • Αναγκαίες Λήψεις Διορθωτικών Ενεργειών
 • Πίνακες Ελέγχου για Ειδικές Απαιτήσεις μέτρων Ασφαλείας Εξοπλισμού και Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Συστημάτων Θέρμανσης - Ψύξης, Εξαερισμού, Φωτισμού
 • Έλεγχος μέτρων για Ειδικές περιπτώσεις Έκθεσης σε Κινδύνους

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 • Τα βασικά για την παρακίνηση του προσωπικού της Παραγωγής
 • Ο αυτοελεγχόμενος Χειριστής
 • Τι σημαίνει Οργάνωση Εργοστασίου, ποιες Διαδικασίες πρέπει να σχεδιαστούν για την εύρυθμη Λειτουργία του Εργοστασίου
 • Τι στοιχεία πρέπει να τηρούνται για τα μηχανήματα και τα λειτουργικά Συστήματα Πληροφορικής
 • Διαχείριση Συμβάσεων Συντήρησης με εξωτερικούς φορείς
 • Υπάρχουν τα φύλλα Παραγωγής για το κάθε προϊόν που περιλαμβάνουν βήμα προς βήμα τις Οδηγίες Παραγωγής;
 • Υπάρχουν τα σχέδια Ποιότητας για το κάθε προϊόν για όλες τις φάσεις Παραγωγής του;
 • Διαδικασίες Συντήρησης, Καθαρισμού, Απολύμανσης, Ευταξίας των Χώρων, Έντυπα Εργασίας
 • Διαδικασίες Φύλαξης Εργοστασίου
 • Διαδικασίες Διοικητικές, Φύλαξης, Τηλεφωνικού Κέντρου
 • Διαδικασίες Παραλαβής στην Αποθήκη, Διαδικασίες Ετοιμασίας και Αποστολής Παραγγελιών Πελατών
 • Διαδικασίες Αγορών και Αξιολόγηση Προμηθευτών

7. ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 • Εργαλείο ABC Analysis
 • Αξιολόγηση Συστήματος MRP II Παραγωγής (Check List 100 σημείων)
 • Ειδικά Εργαλεία για επί μέρους Ελέγχους (Στατιστικός Έλεγχος, Υπολογισμός Οικονομικά Άριστης Παρτίδας)
 • Συστήματα Αναφορών Παραγωγής, Δείκτες Αποδοτικότητας (KPI’s)
 • Εργαλεία καθημερινής μέτρησης Παραγωγικότητας
 • Εργαλείο Συντήρησης, όπου καταγράφονται η Συχνότητα, το είδος της Συντήρησης και οι υλοποιημένες Συντηρήσεις και προκύπτει αυτόματα το Πρόγραμμα Συντήρησης
 • Βασικά Εργαλεία Lean Manufacturing, Υπολογισμού ΟΕΕ, Takt Time και Templates & Παραδείγματα κατασκευής VSM
 • Συστήματα Αναφορών Παραγωγής, Δείκτες Αποδοτικότητας (KPI’s)
 • Δείκτης OEE (Overall Equipment Effectiveness)
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Παραγωγής σε Excel

Σημείωση: Προ της διεξαγωγής του σεμιναρίου θα σταλεί στους συμμετέχοντες Check List ώστε να εντοπισθούν τα σημεία που θα απαιτήσουν μεγαλύτερη εμβάθυνση μέσω Case Studies και Παραδειγμάτων.

 


ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Νικόλαος Μιχαλολιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, επί 20 χρόνια ανώτερο και ανώτατο στέλεχος μεγάλων διεθνών και ελληνικών επιχειρήσεων (MOTOR OIL, CIBA - GEIGY, TOSOH κα.) με μεγάλη εμπειρία σε εκπαιδεύσεις και σε θέματα παραγωγής & εφοδιαστικής αλυσίδας ως διευθυντικό στέλεχος παραγωγής, παράλληλα έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα έργα αναδιοργάνωσης. Επίσης έχει διοικήσει συμβουλευτικά Έργα για την αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των γραμμών παραγωγής μεγάλων επιχειρήσεων όπως η BIC VIOLEX και η TOSOH της MITSUBISHI.

 


ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:


 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου "Μέτρηση - Βελτίωση Παραγωγικότητας"
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Τα Εργαλεία που αναφέρθηκαν παραπάνω
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
 • Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.