PROJECT MANAGEMENT

Τηλέφωνο210 8145 518
Emailinfo@ibcl.gr
Ιστοσελίδαwww.ibcl.gr

PROJECT MANAGEMENT

ISO 21500:2012

Για συμμετοχή στο σεμινάριο κάντε κλικ εδώ.

Πολλά στελέχη επιχειρήσεων εμπλέκονται σε έργα όπως: Λανσάρισμα νέων προϊόντων, Εγκατάσταση ERP, Διαχείριση Τεχνικών Έργων, Σχεδιασμός & Εφαρμογή Marketing Plan, Business Plan και Αναδιοργάνωση της Επιχείρησης. Μεγάλο ποσοστό αυτών των έργων (40% περίπου) εγκαταλείπονται πριν την ολοκλήρωσή τους και ένα επίσης μεγάλο ποσοστό από όσα ολοκληρώνονται δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις (50% περίπου).

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, τα στελέχη που έχουν σημαντικές επιτυχίες είναι μόνον όσα είναι εξοικειωμένα με τη μεθοδολογία Διαχείρισης Έργου, η οποία παρουσιάζεται στο σεμινάριο με απλό και συνεκτικό τρόπο λαμβάνοντας υπ' όψιν και τις βασικές απαιτήσεις του διεθνούς Προτύπου ISO 21500:2012, που περιλαμβάνει τις καλές πρακτικές για τον επιτυχή σχεδιασμό, προγραμματισμό, υλοποίηση και ολοκλήρωση των πάσης φύσεως έργων.

Με δεδομένο ότι και το Επιχειρησιακό Σχέδιο ενός Οργανισμού αναλύεται τελικά σε μια σειρά έργων, είναι προφανές ότι τα στελέχη, που είναι εξοικειωμένα με τη δομημένη διαχείριση έργων, είναι σε θέση να απογειώσουν την επιχείρησή τους.

Το σεμινάριο αυτό, εξελίσσεται ως workshop και βήμα προς βήμα παρουσιάζονται στην πράξη, εργαλεία που έχει σχεδιάσει η Εταιρεία μας και δίνονται δωρεάν στους συμμετέχοντες, με τα οποία παρακολουθείται η Φυσική Πρόοδος, η Κοστολόγηση, η Διαχείριση Ροής των υλικών ανά προμηθευτή και φάση Έργου, η Ποιότητα, ο Προϋπολογισμός και η Ταμειακή Ροή, η Διαχείριση Κινδύνων και Αλλαγών καθώς επίσης και η Διαχείριση Πόρων σε όλη τη διάρκεια του Έργου. Με τα ίδια Εργαλεία παρακολουθείται και η εξέλιξη Ομάδος Έργων (Program Management).


ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ


Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Ιδιοκτήτες και μετόχους Επιχειρήσεων
 • Πρόεδρους και Διευθύνοντες Συμβούλους/ Γεν. Διευθυντές Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών που εμπλέκονται στη Διαχείριση Έργων
 • Τεχνικούς και Εμπορικούς Διευθυντές Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 


ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ


Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Ξεκαθαρίζουν τους στόχους, τα κριτήρια επιτυχίας, την βέλτιστη εναλλακτική λύση για τις ανάγκες που θα καλυφθούν με καθε έργο και να κάνουν ανάλυση των κινδύνων.
 • Εκτιμούν τους απαιτούμενους πόρους του έργου και να συγκροτούν την κατάλληλη Ομάδα Έργου.
 • Αναπτύσσουν το Έργο σε φάσεις με αναθέσεις σε κάθε φάση στα κατάλληλα άτομα.
 • Γνωρίσουν και να χρησιμοποιούν πρακτικούς τρόπους για τον Σχεδιασμό του Προγράμματος Ποιότητας του Έργου.
 • Προσδιορίζουν την κρίσιμη διαδρομή του Έργου (Critical Path) καθώς και το διάγραμμα PERT.
 • Γνωρίσουν και να χρησιμοποιούν Εργαλεία Κοστολόγησης, Βudgeting, Παρακολούθησης των Δράσεων και Χρήσης των Πόρων του Έργου.
 • Εφαρμόζουν βελτιωμένες μεθόδους ρεαλιστικής εκτίμησης της χρονικής διάρκειας των δραστηριοτήτων του Έργου, με προηγμένες μεθόδους Στατιστικής.
 • Γνωρίσουν καλές πρακτικές και μεθοδολογίες Διαχείρισης Έργων που εφαρμόζονται διεθνώς ακολουθώντας τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 21500:2012.

 


ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

 • Τα αίτια αποτυχίας των Έργων
 • Καθορισμός κριτηρίων επιτυχίας του Έργου
 • Η Επιλογή Ομάδας και Υπευθύνου Έργου
 • Επιλογή της ωφελιμότερης λύσης (NPV, ROI, PBP)
 • Η ανάλυση του Έργου σε φάσεις (WBS)
 • Εκτίμηση χρονικής διάρκειας των φάσεων
 • H Κοστολόγηση του Έργου
 • Διαχείριση, εξομάλυνση και έλεγχος των πόρων
 • Σχεδιασμός Ποιότητας Έργου (Quality Planning)
 • Δείκτες Αποδοτικότητας Έργου
 • Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται στο έργο

2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 • Διαχείριση των Κινδύνων του Έργου
 • Διαχείριση των Αλλαγών
 • 'Eλεγχος Ποιότητας του Έργου
 • 'Eλεγχος Κόστους του Έργου
 • Εσωτερικός Έλεγχος του Έργου (Audit)
 • Έντυπα αναφορών προόδου του Έργου
 • Τελική Αξιολόγηση του Έργου
 • Η Διαχείριση Πληροφοριών και Γνώσης του Έργου
 • Διαχείριση Προγραμμάτων (Ομάδας Έργων)
 • Εργαλεία - Έντυπα Διαχείρισης Έργου - MS Project
 • Προϋπολογισμός και Ταμειακή Ροή Έργου

3. ISO 21500:2012 – ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

 • Διοίκηση Έργου
 • Ενδιαφερόμενα Μέρη
 • Περιορισμοί
 • Προγραμματισμός
 • Πόροι
 • Κίνδυνοι
 • Προϋπολογισμός
 • Ποιότητα
 • Αγορές Έργου
 • Επικοινωνία

 


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Οικονόμου Αλέξανδρος, Μηχ/γος-Ηλ/γος ΕΜΠ, Industrial Eng. MSc., C.I.T., UK, τ. Δ/νων Σύμβουλος μεγάλης Βιομηχανικής Επιχείρησης. Διαθέτει μακρά και ευρέως φάσματος εμπειρία σε Οργάνωση / Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων και επιχειρησιακή εκπαίδευση (σεμινάρια - workshop). Έχει πραγματοποιήσει ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Οργάνωσης Επιχειρήσεων και έχει πολυετή επαγγελματική δραστηριότητα ως Σύμβουλος – Μελετητής Επιχειρήσεων, Διευθυντής Έργων και Σύμβουλος Οργάνωσης – Εκπαίδευσης με μεγάλη Εμπειρία στην Διαχείριση Έργων.

 


ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:


 • Οι σημειώσεις του σεμιναρίου σε έντυπη μορφή
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Τα παραπάνω Εργαλεία Διαχείρισης Έργων
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Για συμμετοχή στο σεμινάριο κάντε κλικ εδώ.