ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)

Τηλέφωνο0030 210 8145 518
Emailinfo@ibcl.gr
Ιστοσελίδαwww.ibcl.gr

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Λευκωσίας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Το σεμινάριο απευθύνεται στα Στελέχη που εμπλέκονται στη Διαχείριση των Έργων και ιδιαίτερα σε όσους έχουν την ευθύνη για την αποδοτική διαχείριση των πόρων και την ακριβή αποτύπωση της κοστολόγησής τους. Καλύπτει τις Μεθόδους, τις Τεχνικές και τα Εργαλεία που απαιτούνται για τον σχεδιασμό (Προϋπολογισμός Έργων), την παρακολούθηση και τον έλεγχο του κόστους των Επενδυτικών Έργων και των Έργων προς πώληση.

Αποτυπώνονται τα βήματα και οι λεπτομερείς διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην ακριβή καταγραφή του κόστους των Έργων από τη φάση του σχεδιασμού έως τη φάση της υλοποίησης καθώς και στην παρακολούθηση των αποκλίσεων του κόστους.

 


ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ


Οι Συμμετέχοντες θα βοηθηθούν, ώστε να:

 • Χωρίζουν το Έργο σε πακέτα ενεργειών που μπορούν ευκολότερα να κοστολογηθούν.
 • Διακρίνουν την Οριζόντια από την Κατακόρυφη Δομή κόστους των Έργων. Στην Οριζόντια Δομή εμπλέκονται και δραστηριότητες που μοιράζονται με άλλα Έργα ή λειτουργικές δράσεις της εταιρείας καθώς ένας Υπεύθυνος ενός τομέα λειτουργιών συνήθως εμπλέκεται και σε έργα. Επομένως ο Χρόνος του και ο Χρόνος των συνεργατών του καθώς και λοιποί πόροι πρέπει να επιμερισθούν, με χρήση κατάλληλων Εργαλείων.
 • Εξοικειωθούν με τον σχεδιασμό του Προϋπολογισμού των Έργων και τον Προγραμματισμό της κεφαλαιοποίησης ή της πώλησης των Έργων. Παράλληλα τα Εργαλεία μας συνδέουν τον Προϋπολογισμό με την Ταμειακή Ροή.
 • Αξιοποιούν σύγχρονες μεθόδους αποτελεσματικής εκτίμησης της διάρκειας των εργασιών του Έργου, του Κόστους και της Ταμειακής Ροής ανά Φάση του Έργου.
 • Σχεδιάζουν Συστήματα Συλλογής πραγματικών δεδομένων κόστους των Έργων, ώστε να αποτυπώνεται η ακριβής κοστολόγηση σε υλικά και συνεργάτες, (εσωτερικούς και εξωτερικούς).
 • Αποτυπώνουν τον προγραμματισμό και τον απολογισμό των ταμειακών ροών, τα ποσοστά προόδου και την τελική κερδοφορία των Έργων με Εργαλεία που θα τους δοθούν για τον σκοπό αυτό.
 • Χρησιμοποιούν κατάλληλους Δείκτες σε συνδυασμό με ακριβείς αναφορές για την εξέλιξη του κόστους του Έργου.

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

 • Έργα, Δομές Έργων
 • Κατακόρυφη Κοστολογική Δομή Έργων (Δομή Ανάλυσης Εργασιών)
 • Οριζόντια Δομή Έργων (Δραστηριότητες και δίκτυα δραστηριοτήτων)
 • Η έννοια του κόστους
 • Κατηγοριοποιήσεις και συνιστώσες του κόστους
 • Συστήματα Παρακολούθησης Κόστους
 • Κοστολόγηση Επενδυτικών Έργων
 • Κοστολόγηση Έργων προς πώληση

Β. ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

 • Προγραμματισμός (Planning) και Προϋπολογισμός (Budgeting) έργων
 • Κοστολογική παρακολούθηση εσωτερικών εργασιών
 • Κοστολογική παρακολούθηση εξωτερικών συνεργατών
 • Κοστολογική παρακολούθηση αναλώσεων υλικών
 • Συσχέτιση Εσόδων και εξόδων Δομών Ανάλυσης Εργασιών
 • Προγραμματισμός Κεφαλαιοποίησης έργων
 • Προγραμματισμός Πώλησης Έργων

Γ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ

 • Συστήματα καταγραφής πραγματικών εξόδων εσωτερικών εργασιών
 • Εντολές αγορών υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών και Υλικών
 • Επιμετρήσεις υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών
 • Παραλαβές Υλικών
 • Παραλαβές τιμολογίων υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών
 • Παραλαβές τιμολογίων αγορών υλικών
 • Έξοδα προσωπικού εσωτερικών συνεργατών

Δ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

 • Μηνιαία κοστολογική παρακολούθηση έργων
 • Υπολογισμοί κόστους εργατώρας εσωτερικών συνεργατών
 • Επανεκτίμηση κόστους εργασιών με πραγματικές τιμές εργατώρας
 • Περιοδική Τακτοποίηση έργων σε πάγια και έξοδα
 • Μεταφορά ποσών προϋπολογισμού σε επόμενο έτος
 • Περιοδικές Αναπροσαρμογές και Αναθεωρήσεις προϋπολογισμού

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΩΝ

 • Ανάλυση εξόδων και εσόδων έργων
 • Στοιχεία Κόστους - Δομή Ανάλυσης Εργασιών
 • Ποσοστά προόδου έργων και Διαθέσιμα
 • Συγκριτικά πραγματικά και προϋπολογιστικά δεδομένα
 • Υπόλοιπα και διαθέσιμα προϋπολογισμού
 • Τιμοδότηση και Τιμολόγηση έργων
 • Απογραφές υλικών έργων
 • Ταμειακές ροές έργων
 • Καταστάσεις Παγίων υπό κατασκευή
 • Κερδοφορία έργων

 


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Δημήτρης Χατζηγιαννάκης, Σύμβουλος Πληροφορικής Συστημάτων SAP, Πρώην partner της SAP HELLAS, Γεν. Διευθυντής της AGILE A.E. και συγγραφέας των βιβλίων «Επιχειρησιακή Οργάνωση με τη Βοήθεια των Πληροφοριακών Συστημάτων SAP» και «Βιομηχανική Διοίκηση & Κοστολόγηση». Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην παραμετροποίηση του Project Management ως Υποσυστήματος ενός Έργου ERP. Έχει αναπτύξει – παραμετροποιήσει το Module Project Management σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς και έχει υλοποιήσει πλήθος σεμιναρίων ανοικτών και Ενδοεταιρικών με αντικείμενο τη Διαχείριση και Κοστολόγηση Έργων.


ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:


 • Οι σημειώσεις του σεμιναρίου "Κοστολόγηση Έργων" σε έντυπη μορφή
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου αλλά και για on line υποστήριξη (After Sales Service)

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Λευκωσίας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.