ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Τηλέφωνο210 8145 518
Emailinfo@ibcl.gr
Ιστοσελίδαwww.ibcl.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

SALES AND PRODUCTION PLANNING

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη των Διευθύνσεων Πωλήσεων, Marketing, Παραγωγής, Προγραμματισμού και Logistics. Στόχο έχει να παρουσιάσει τους βέλτιστους τρόπους καθορισμού των προβλέψεων των πωλήσεων, σε συνάρτηση με τις δυνατότητες της παραγωγής και τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων, ικανοποιώντας τις ανάγκες της αγοράς με ελαχιστοποίηση των αποθεμάτων και αποσυμφόρηση των κέντρων εργασίας της Παραγωγής.

Μεταξύ των άλλων παρουσιάζονται οι Στρατηγικές Σταθερού Επιπέδου Παραγωγής (Level Production), Αξιοποίησης Παραγωγικής Ικανότητας, Αποθεμάτων για περιόδους αιχμής (Peak Inventory), Outsourcing και τέλος Backοrdering (μέρη των παραγγελιών να παραδίδονται σε μεταγενέστερο χρόνο).

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει Εργαλεία που θα δοθούν δωρεάν στους συμμετέχοντες μέσω των οποίων θα επιλέγεται η εκάστοτε συμφέρουσα επιλογή.

 


ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ


 • Θα μάθουν τους βέλτιστους – δοκιμασμένους τρόπους επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των στελεχών Πωλήσεων, Marketing, Παραγωγής, Προγραμματισμού και Logistics.
 • Οι πωλητές θα κατανοήσουν τα εκάστοτε προβλήματα και αντιρρήσεις των Στελεχών της Παραγωγής και εκείνοι με τη σειρά τους θα κατανοήσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες των πωλητών.
 • Οι παραπάνω δύο ομάδες, θα καταλήξουν σε μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας και μια κοινά αποδεκτή μορφή καθορισμού των προβλέψεων των πωλήσεων η οποία θα είναι συμβατή με την επιδιωκόμενη κερδοφορία, με τη δυναμικότητα της παραγωγής, την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των υλικών, των πόρων της παραγωγής και της ικανοποίησης των αναγκών του πελάτη με έγκαιρες παραδόσεις.
 • Θα μπορούν να συνεργασθούν στην Αριστοποίηση των Αποθεμάτων λαμβάνοντας υπ' όψιν τα προβλήματα και τις απαιτήσεις του κάθε τομέα.
 • Παράλληλα θα είναι σε θέση να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις από ενδεχόμενες απώλειες πωλήσεων ή απροσδόκητων προβλημάτων στην παραγωγή και τις προμήθειες των πρώτων υλών.

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


 • Προβλέψεις πωλήσεων, Mοντέλα και τεχνικές κατάρτισης προϋπολογισμού και στόχων πωλήσεων
 • Ομάδες και Οικογένειες προϊόντων (product groups) – Κατανομές (disaggregation) και συγκεντρώσεις (aggregation) από και προς τελικούς κωδικούς προϊόντων
 • Ιεραρχικές δομές προγραμματισμού πωλήσεων (planning hierarchies)
 • Ανάλυση ιστορικών δεδομένων από Πληροφοριακά συστήματα πωλήσεων
 • Καθορισμός και έλεγχος προβλέψεων και στόχων πωλήσεων σε σύγκριση με τα πραγματικά δεδομένα (plan - actual comparison)
 • Διαχείριση ζήτησης (demand management) περιπτώσεις make to stock, make to order, make to final assemply
 • Ανάλυση και Προγραμματισμός Κερδοφορίας (profitability analysis planning)
 • Προγραμματισμός πωλήσεων, αγορών και παραγωγής (Sales Operations planning)
 • Σενάρια προγραμματισμού (Sales Operations planning scenarios)
 • Διαθεσιμότητα υλικών (material availability)
 • Προσομοίωση Προγραμματισμού απαιτήσεων υλικών (simulate MRP)
 • Προγραμματισμός απαιτήσεων δυναμικότητας (capacity requirements planning)
 • Προγραμματισμός αγορών και Διαθεσιμότητα χρημάτων (cash availability)
 • Παρακολούθηση και διόρθωση πλάνων πωλήσεων, αγορών και παραγωγής – αντιμετώπιση μεγάλων αποκλίσεων
 • Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός (long term planning)

 


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Δημήτρης Χατζηγιαννάκης, Σύμβουλος Πληροφορικής Συστημάτων SAP, Πρώην partner της SAP HELLAS, Γεν. Διευθυντής της AGILE A.E. και συγγραφέας των βιβλίων «Επιχειρησιακή Οργάνωση με τη Βοήθεια των Πληροφοριακών Συστημάτων SAP» και «Βιομηχανική Διοίκηση & Κοστολόγηση». Διαθέτει μακρά εμπειρία στην παραμετροποίηση Λογισμικών ERP και MRP II και στη Διεύθυνση Παραγωγής και Συντήρησης Βιομηχανικών Μονάδων.

 


ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:


 • Οι σημειώσεις του σεμιναρίου σε έντυπη μορφή
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.